ortografiya na gaddang

APENDIKS

PATTURAK SI TUNNAK 

1. Ino lengguwahe na kompyuter e maawag nakaiyegwa si:  

     English (United States)

     United States-International Keyboard

2. Tuntulan ino tumuntufad a instruksiyon tapenu makaturak si
pokable a ana tunnakna:

Kanggamma a ipaita Palungu a Pindutan Tumufad a Pindutan Kabalinanna
Sintaw ino paballay a ana tummadna (apostrophe key) Letra na netummad a pokable á, é, í, ó, ú
Ipit so uddi na paballay onnu sapit (grave accent key) Letra na pokable a tuntufaran na ipit à, è, ì, ò, ù
Paballay a neyuddi so ipit e antu netummad a paballay na sapit (circumflex accent key) Letra na netummad a pokable â, ê, î, ô, û
Schwa (quotation marks) Letra e ë
PATTURAK SI TUNNAK PASODDAG 

1. Ino lengguwahe na kompyuter e maawag nakaiyegwa si:  

     English (New Zealand)

     Maori keyboard

2. Tuntulan ino tumuntufad a instruksiyon tapenu makaturak si
pokable a ana tunnakna:

Kanggamma a ipaita Palungu a Pindutan Tumufad a Pindutan Kabalinanna
Pokable a asoddag ino pabbangngat (grave accent) Letra na pasoddag a pokable ā, ē, ī, ō, ū

Karapatang-sipi © 2019 ng Kagawaran ng Edukasyon  Dibisyon ng Nueva Vizcaya, Dibisyon ng Isabela, Dibisyon ng  Lungsod Cauayan, Dibisyon ng Lungsod Santiago; Translators  Association of the Philippines, Inc.; at ng Komisyon sa  Wikang Filipino. 

Disenyo ng aklat ni Kimberly De Jesus 

RESERBADO ANG LAHAT NG KARAPATAN. Walang bahagi  ng librong ito ang maaaring sipiin o gamitin nang walang  nakasulat na pahintulot mula sa may-akda at tagapaglathala. 

Catalog-in-Publication data 

Recommended entry: 

Ortograpiya ng Gaddang / Kagawaran ng Edukasyon,  Dibisyon ng Nueva Vizcaya. — Manila : Komisyon sa Wikang  Filipino, [2019], c2019.  

100 pages, 13.97cm x 20.32cm 

ISBN 978-621-8064-87-4 

    1. Gaddang dialect — Orthography and Spelling. 499.218813 PL5671 P920190194

Inilathala ng KOMISYON SA WIKANG FILIPINO
Gusaling Watson, 1610 Kalye JP Laurel
1005 San Miguel, Maynila
Tel. 02-8733- 7260 • 02-8736- 2525
Email:komisyonsawika@gmail.com

Website: www.kwf.gov.ph

KWF Repositoryo ng Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.