ortografiya na gaddang

1 | ang GRAFeMA ng gaddang

Pangunahing layunin ng ortograpiya ay ang paglalagay ng  grafema sa pagsalita at pagbigkas upang mabasa, maintindihan  at mabigkas nang tama ang salitang Gaddang. Grafema ang tawag  sa isang grupo ng simbolo na ginagamit sa pagsulat ng salita. Ang  mga grafema sa Gaddang ay binubuo ng titik at di-titik. 

1.1 Titik 

Ang titik ay isang sagisag sa tunog sa pagsasalita. Kinabibilangan  ito ng patinig at ng katinig. Ang serye ng mga titik ay tinatawag  na alpabeto. 

Mayroong dalawampu’t walong (28) titik ang alpabetong  Gaddang. Binibigkas o binabása ang pangalan ng bawat  titik sa pamamaraang Ingles maliban sa Ññ na binibigkas sa  pamamaraang Español.  

Aa 

ey

Bb 

bi

Cc 

si

Dd 

di

Ee 

i

Ff 

ef

Gg 

dyi

Hh 

eyts

Ii 

ay

Jj 

dyey

Kk 

key

Ll 

el

Mm 

em

Nn 

en

Ññ 

enye

NGng 

endyi

Oo 

o

Pp 

pi

Qq 

kyu

Rr 

ar

Ss 

es

Tt 

ti

Uu 

yu

Vv 

vi

Ww 

dobolyu

Xx 

eks

Yy 

way

Zz 

zi

Sa 28 na titik, walo (8) ang hiram na letra C, H, J, Ñ, Q, V, X, Z. May  dalawampung (20) titik para sa natural na tunog ng Gaddang na  ibinase sa pagsusuri sa sistema ng tunog sa salitang Gaddang.  Ang resulta ng pagsusuri ay mababasa sa pahina 20 hanggang 24 ng manwal na ito.

1.2 Di-titik 

Kinabibilangan ang di-titik ng mga tuldik at mga bantas. Ito ang  mga tuldik. 

Tuldik Gaddang Filipino Gamit
´ patummad ‘pahilís’ Simbolo ng diin  ng pagsasalita
paipit ‘paiwà’ 

Simbolo ng tunog  na impit sa 

lalamunan

ˆ pakupya ‘pakupyâ’ Simbolo ng impit  sa dulo ng pantig  na may diin
¯ pasoddag ‘pahabâ’ 

Simbolo ng  

pahaba na  

pagkabigkas ng  patinig

Ito ang mga bantas sa Gaddang. Ang paggamit nila ay katulad din  sa wikang Filipino. 

. tuldok  
? tandang pananong 
! tandang padamdam 
, kuwit 
( ) panaklong 
“ ” panipi 
― gatlang  
– gitling  
’ kudlit  
; tuldok-kuwit 
: tutuldok 

 

Tsart na ponema na katinig ng Gaddang: 

Paraan ng  

Artikulasyon

Lugar ng Artikulasyon

Panlabi 

(Bilabi 

al)

Labio 

dental 

Pang 

ngipin 

(Dental)

Pangilu 

(Alveo 

lar)

Panga 

la-nga 

la 

(Pala 

tal)

Panga 

la-nga 

la-likod  

(Velar)

Panlal 

amu 

nan 

(Glot 

tal) 

Pasara 

(Plosive)

p b

 

t

 

k g 

ʔ

Pailong 

(Nasal)

m

 

n

 

ŋ

 

Pangatal 

(Trill)

  

r

   

Prikatib 

(Fricative)

 

f

s

   

Malapatinig 

(Approximant/  semi-vowel)

w

   

j

  

Pagilid na  

Malapatinig 

(Lateral Ap 

proximant)

  

l

   

* Ang pabbuyat ay ginagamit sa Isabela, pabbingngat sa Paracelis, at pabbangngat  sa Nueva Vizcaya.

Tsart na ponemang patinig ng Gaddang:

Posisyon ng Dila 

Harap  

(Front) 

Sentral 

(Central)

Likod 

(Back)

Taas 

(High) 

    

u

Medyo Mataas 

(high mid)

      

Medyo Mababa 

(low mid)

ε 

    

ɔ

Baba 

(low)

  

ɑ

  

Ito ang mga pares-minimal na nagpapatunay na magkaiba ang  sumusunod na mga ponema:

Ponema 

Tunog 

Grafema 

Tunog 

Grafema

/p/, /b/ 

[ˈpɑ.tu] 

patu ‘init’ 

[ˈbɑ.tu] 

batu ‘bato’

/t/, /d/ 

[ˈtɑd.du]/ 

[ˈtɑ.du]

taddu ‘magbahagi ng  pagkain’

[ˈdɑt.tu]/ 

[ˈdɑ.tu]

dattu ‘mahulugan’

/k/, /g/ 

[ˈkɑk.kɑp] 

kakkap ‘mailayo sa  

tukso’

[ˈgɑk.kɑp] 

gakkap ‘yakap’ 

/k/, /ʔ/ 

[ˈkɑt.tu] 

kattu ‘bali’ 

[ˈɁɑt.tu] 

attu ‘hagis’

/m/, /n/ 

[ˈɁɑ.mɑ] 

ama ‘tatay’ 

[ˈɁɑ.nɑ] 

ana ‘meron’

/n/, /ŋ/ 

[ˈnɑ.nu] 

nanu ‘sa’ 

[ˈnɑ.ŋu] 

nángu ‘tuyo’

/d/ , /l/ 

[ˈdi.wat̪] 

diwat ‘tigyawat’ 

[ˈli.wɑt] 

liwat ‘kasalanan’

/d/, /r/ 

[ˈdɑk.kɑp] 

dakkap ‘uri ng isang  uod’

[ˈrɑk.kɑp] 

rakkap ‘mahigpit  na pagkayakap’

/p/, /f/ 

[ˈpu.tu] 

putu ‘puto’ 

[ˈfu.tu] 

futu ‘puso’

/p/, /s/ 

[ˈpi.lɑj] 

pilay ‘pilay’ 

[ˈsi.lɑj] 

silay ‘bayawak’

/t/ ,/j/ 

[ˈtɔ.jε] 

toye ‘ngayon’ 

[ˈjɔ.jε] 

yoye ‘ito’

/f/, /t

[ˈɁɑ.fu] 

afu ‘apo’ 

[ˈɁɑ.tu] 

atu ‘aso’

/t/, /s/ 

[ˈtɑ.lɑk]/ 

[tɑ.ˈlɑk]

talak ‘tiwala’ 

[ˈsɑ.lɑk]/ 

[sɑ.ˈlɑk]

salak ‘ligtas’

/j/, /w/ 

[bɑ.ˈfɑj] 

bafay ‘babae’ 

[bɑ.ˈfɑw] 

bafaw ‘babaw’

/ɑ/, /i/ 

[ˈɁɑ.nɑ] 

ana ‘meron’ 

[ˈɁi.nɑ] 

ina ‘nanay’

/ɑ/, /u/ 

[kɑd.ˈdɑt] 

kaddat ‘damo’ 

[kɑd.ˈdut] 

kaddut ‘kurot’

/ε/. /i/ 

[bεb.bεd] 

bebbed ‘simoy ng  

hangin’ o ‘madaldal’ sa  Santiago

[bib.bid] 

bibbid ‘basa’

/ɔ/, /u/ 

[ˈɁɔd.du] 

oddu ‘marami’ 

[ˈɁud.du] 

uddu ‘itaas’

Ito ang pares minimal na nagpapatunay ng mahabang patinig  (vowel length) at diin (stress):

 

TUNOG GRAFEMA KAHULUGAN

Mahabang  

patinig (vow el length) at  di-mahabang  patinig

[dɔ:n] 

dōn 

‘dahon’ 

[dɔn] 

don 

‘tawag sa maya 

mang lalaki’ 

[mɑ:t] 

māt  

‘ilog’ 

[mɑt] 

mat 

‘ekspresyon ng  

pagkamangha’ 

[ku:n] 

kūn 

‘kugon’ 

[kun] 

kun 

‘sabi’ 

[bu:k] 

būk 

‘buhok’ 

[buk] 

buk 

‘aburido’ 

[ma.pe:t

mapēt 

‘mapait’ 

[dup.pet

duppet 

‘pango’

Diin (stress) 

[Ɂɑ.ˈri] 

arí 

‘haligi’ 

[ˈɁɑ.ri] 

ári 

‘alis’ 

[Ɂɑp.ˈpɑn] 

appán 

‘kunin’ 

[ˈɁɑp.pɑn]/ 

áppan 

‘pain’ 

[ˈɁɑ.pɑn] sa Santiago 

[bi.ˈlɑng] 

biláng 

‘numero’ 

[ˈbi.lɑng] 

bílang 

‘bilang’

Nakatala sa ibaba ang mga titik na katumbas ng ponema: 

Ponema Titik 

/p/ Pp  

/b/ Bb  

// Tt  

/d/ Dd  

/k/ Kk  

/g/ Gg  

/m/ Mm  

/n/ Nn  

/ŋ/ NGng 

/r/ Rr  

/s/ Ss  

/f/ Ff  

/w/ Ww  

/j/ Yy  

/l/ Ll  

/ɑ/ Aa 

/ε/ Ee 

/i/ Ii  

/ɔ/ Oo 

/u/ Uu 

Nakasulat sa pahina 58 ang mga tuldik na gagamitin sa  pagbabaybay ng ponemang impit (glottal stop), sa pagmamarka  ng diin, at sa pagsusulat ng mahabang patinig. Ginagamit  din ang gitling sa pagsusulat ng impit sa gitna ng salita. Ang  pinagbatayang resulta ng pagsusuri ay mababasa sa pahina 20  hanggang 24 ng manwal na ito.

Karapatang-sipi © 2019 ng Kagawaran ng Edukasyon  Dibisyon ng Nueva Vizcaya, Dibisyon ng Isabela, Dibisyon ng  Lungsod Cauayan, Dibisyon ng Lungsod Santiago; Translators  Association of the Philippines, Inc.; at ng Komisyon sa  Wikang Filipino. 

Disenyo ng aklat ni Kimberly De Jesus 

RESERBADO ANG LAHAT NG KARAPATAN. Walang bahagi  ng librong ito ang maaaring sipiin o gamitin nang walang  nakasulat na pahintulot mula sa may-akda at tagapaglathala. 

Catalog-in-Publication data 

Recommended entry: 

Ortograpiya ng Gaddang / Kagawaran ng Edukasyon,  Dibisyon ng Nueva Vizcaya. — Manila : Komisyon sa Wikang  Filipino, [2019], c2019.  

100 pages, 13.97cm x 20.32cm 

ISBN 978-621-8064-87-4 

    1. Gaddang dialect — Orthography and Spelling. 499.218813 PL5671 P920190194

Inilathala ng KOMISYON SA WIKANG FILIPINO
Gusaling Watson, 1610 Kalye JP Laurel
1005 San Miguel, Maynila
Tel. 02-8733- 7260 • 02-8736- 2525
Email:komisyonsawika@gmail.com

Website: www.kwf.gov.ph

KWF Repositoryo ng Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.