mensahe

Na patturak anna pabbibbid si sapit a Gaddang e kurwa madiyat ingke. So appasa na pattaruntufad na diyafuwan ira,  nepattaddan a iyaweno tata so pakegafuwan nu saay a amme  iyaw a usa-usan na abbing ira sitoye.

Si ngān na ammin a Gaddang na Northern Nueva Vizcaya, Paracelis  na Mountain Province, Southern anna Southwestern Isabela, iyaw  a mensahe e tata a pammabala-balatmi sitaw a tumuntufad:

1) Komisyon sa Wikang Filipino (KWF); 2) Translators Association  of the Philippines, Inc. (TAP); 3) Department of Education (DepEd);  4) Nueva Vizcaya Gaddang Indigenous People’s Organization, Inc.  (NVGIPO); anna 5) National Commission on Indigenous People  (NCIP).

Na pammabala-balat e maawag a parefu a takkilalan ino  tumuntufad ira: 1) Dr. Purificacion Delima, Komisyoner, anna Earvin  Christian Pelagio, Mananaliksik-Wika na KWF; 2) Dr. Josephine  Daguman, Senior Consultant in Field Linguistics, TAP; 3) Bb. Noemi  Dumalaug, Director of Language, Education, and Development na  TAP anneno TAP Language Development Team, 4) G. Alfred Mijares  at Gng. Racquel Mijares na TAP anneno gumassalin si Bibliya a  Gaddang a ira Gng. Niltrudes T. Lascota, Gng. Marylinda C. Ramos,  Pedro Ben I. Gurat Jr., anneno Mestra ira anna Mestruwera na  DepEd, Sangay ng Nueva Vizcaya, Paracelis na Mt Province,  Southern anna Southwestern Isabela anneno manannakamda.  Annanot si amminan, mappabala-balatak sike Gng. Norla S. Valdez,  Gaddang Taskforce na Nueva Vizcaya, Principal na Bayombong  West Elementary School anna Gng. Marilou G. Tugade, Principal  na Sta. Rosa Elementary School. Ira ino namefu a nangwa si  Ortografiya na Gaddang.

Tammalonggonna ino pangitunturu si sapit na Gaddang anna  amme mabbayag umodduwenna ino makaabid si sapit a Gaddang  gumafu si ortografiya.

Diyos mabbalat!

 

JOSE B. TAMANI, DPA, CESO III 

Afu-Afu, NVGIPO

So pattataratayu a tata natural a Gaddang a ana pelamang  gagangena anneno pakkumanan si pangwa na Ortografiya na  Gaddang e kaangga-anggam. Mepangngat iyaw a melawa anna  medayaw. Iyaw a mapiya a inangwayu e mangipaita si pidduk so  sapit diyaw anna so kawayan diyawera. 

Ipannokkalku payeno Gaddang ira sito probinsiyatam a Nueva  Vizcaya a nammung so kakunnara a Gaddang a naggabwat si  Isabela anna Mountain Province tapenu padduruffunandeno  akkabalinna yo Ortografiya na Gaddang. So duffun anna tiyempu  a neyaddayu, mattalakak a maparulot ammin ino gakkad diyaw  a amme matawataweno gagangeyu anna pakatakkilalan diyaw a  ikkayu e tata a Gaddang.  

Gumafu sitaw e mapatuyag kepayeno nassittatan a pabbufurulun  diyaw. Sapitangku sikwayu a tataak pay a manuffun a mappalabwak  so gagangeyu anna kapiyanan na Gaddang e màerensiyayuna.  Dandammangku a akwan ino pammakapiyan diyaw a naggabwat  sike Diyos a namaratu sikwatam. 

Bulungku i Ruth Raña Padilla a atawak a na-Gubernador na  lubbuntam. Nanuffun pay so kaawan na Gaddang ira anneno  gagangay na tarubbunan meantu so PRAYERS AND FAITH  Development Agenda na gobyernutam a parefumi a iballay  sikwayu e bulummi payeno tallu a anakmi. Idasa-dasalku sike  Ama a Makapangwa a indannakayu si pammakapiyan!  

Mattolay yo Gaddang! 

 

CARLOS M. PADILLA 

Gobernador, Nueva Vizcaya

Dayawangku ammin a kapaleyan na Gaddang si kaanana iyaw a programa a mapapaddat ino negagangay a akkatolay,  tradisyon, anna iyakkatolay ino makasta a kostumbre.  

Ino Gaddang e tata prominente a grupu na etnolingguwistiko na  Nueva Vizcaya, Isabela, anna korwan kepay a lugar na Rehiyon 2.  Sitoye, damana a matawataw iyaw a sapit na Gaddang nu ammetam  mabbbafurulun a mapatuyag iyaw. Udde ammuk a amme iyaw a  medemmu gumafu se makasta ino gakkad diyaw a mapatuyag iyaw  megafu si akkeyangwana yo Ortografiya na Gaddang. Mangurugak  ingke a megafu sitaw, ibali-balin na tumuntufad a diyafuwan ira  na Gaddang ino napefunan diyaw. 

Ikkanak, a Schools Division Superintendent diyaw sitaw a Dibisyon  na Nueva Vizcaya, inanaman diyaw yo annuffungku sikwayu. 

Parennad se madutung diyaw ino makasta a gakkad diyaw ira  takesi maimuran diyaw ino negagangay a akkatolay na Gaddang. 

Inanamangku ingke ino akkekastana iyaw a programa. 

Mamitta imman, mattolay yo Gaddang! 

 

FLORDELIZA C. GECOBE PhD, CESO V  
Schools Division  Superintendent 
Dibisyon na Nueva Vizcaya 
Kagawaran na Edukasyon

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.