Hatang Kayê

Hátang Kayê ang tawag sa katutubong wikang sinasalita ng mga Remontádo na matatagpuan sa  lalawigan ng Rizal partikular sa Minanga Sentro, Sityo Sari, at  Sityo, Paimuhuan  ng Barangay  Limutan, bayan ng General Nakar;  Sityo Nayon at Sityo Kinabuan ng  Barangay Santa Inez, bayan ng Tanay. 

Nasa kalagayang Malubhang Nanganganib ang wikang ito sapagkat iilang matatandang miyembro na lamang ang nagsasalita nito sa komunidad.  Tagalog na ang wikang ginagamit ng mga kabataan sa loob ng tahanan at sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Hatang Kayê
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Sinauna
3. Pangkat na gumagamit ng wika Remontado
4. Sigla ng Wika Malubhang Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Central Luzon
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 650 populasyon (Lobel, 2019) 325 nagsasalita (Lobel 2019)
8. Lokasyon Minanga Sentro, Sityo Sari, at Sityo, Paimuhuan ng Barangay Limutan, bayan ng General Nakar; Sityo Nayon at Sityo Kinabuan ng Barangay Santa Inez, bayan ng Tanay.
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon