Kabulowan

Wikang Kabulowan ang tawag sa katutubong wika ng mga Alta. Sinasalita ito sa pilíng munisipalidad sa lalawigan ng Nueva Ecija at Bulacan.

“Ligtas” ang wikang Kabulowan sa komunidad ng mga Alta sa Sityo Mabaldog, Brgy. Ligaya, Gabaldon, Nueva Ecija sapagkat wikang Kabulowan pa rin ang unang wikang natututuhan ng kabataan sa kanilang komunidad. Likas itong natututuhan ng kabataan sapagkat ito ang naririnig nilang ginagamit ng kanilang mga magulang sa loob ng tahanan at sa buong komunidad. 

Bagaman nasa yugtong “ligtas” ang wikang Kabulowan, kitang-kita sa kanilang komunidad ang pag-iral ng iba’t ibang salik na nakaaapekto o itinuturing na bantâ sa kalagayan nito. Ang mga ito ay ang sumusunod: (a) bílang ng mga tagapagsalita sa isang komunidad; (b) proporsiyon ng mga tagapagsalita sa kabuoang bílang ng komunidad; (c) kalagayan o pag-iral ng wika sa iba’t ibang Language Domains; at (d) pagiging available ng mga kagamitang pampagkatuto na nasa katutubong wika.*

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2016

1. Pangalan ng Wika Kabulowan
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kabulowen
3. Pangkat na gumagamit ng wika Alta Kabulowan
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, Alta
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 327 pamilya sa Nueva Ecija
8. Lokasyon bayan ng Doña Remedios Trinidad sa Bulacan Gabaldon at General Tinio sa Nueva Ecija
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon