Kagayánën

Kagayánën ang tawag sa wika ng mga katutubong Kagayánën na naninirahan sa Isla ng Balabac; sa mga bayan ng Cagayancillo, Quezon, Rizal, Busuanga, Coron, at Roxas sa lalawigan ng Palawan; at sa Lungsod Puerto Princesa. 

Karaniwang Kagayánën ang unang wikang natututuhan ng mga batàng Kagayánën sa kanilang komunidad. Pagkaraan, natututuhan naman nilá ang wikang Tagálog na rehiyonal na wika sa Palawan. Natututuhan din ng karamihan ang wika ng iba pang grupo sa lalawigan tulad ng Hiligaynón, Bíkol, Mëranáw, Bahása Súg, at Siyámal. Nagiging bihasa naman sa Filipíno at Inglés iyong mga nása eskuwelahan.

1. Pangalan ng Wika Kagayánën
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kinagayánen
3. Pangkat na gumagamit ng wika Kagayanën
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, North
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 28,539 (NSO 2010 R-IVB)
8. Lokasyon Balabac, Cagayancillio, Busuanga, at Coron sa Palawan
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon