Kláta

Kláta ay ang wikang sinasalita ng grupong Bagóbo Kláta o Bagóbo Tagabáwa na matatag­puan sa lalawigan ng Davao del Sur, partikular sa mga distrito ng Calinan at Tugbok sa Lungsod Davao.

Bukod sa kanilang katutubong wika, nakapagsasalita rin ang mga Bagóbo Kláta ng Binisayâng Mindanáw na rehiyo­nal na wika sa kanilang lugar. Sa katunayan, nahahaluan na ng Binisayâng Mindanáw ang wikang Kláta na nakagisnan ng mga katutubo. Nababawasan na rin ang bílang ng mga nagsa­salita ng wikang ito dahil sa pagpili ng mga katutubo na gamí­tin ang mas maimpluwensiyang wika sa kanilang rehiyon.

1. Pangalan ng Wika Kláta
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Bagobo Klata
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Bilic
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 59,838 (NSO 2010 R-XI)
8. Lokasyon Davao del Sur partikular sa Calinan District at Tugbok District sa lungsod Davao
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon