Pahánan Ágta

Pahánan Ágta ang tawag sa wika at grupo ng mga katutubong Ágta Pahánan na matatagpuan sa lalawigan ng Isabela sa bayan ng Palanan, partikular sa barangay Diago, Dipaggiden, Dimatog, Dialnawan, Disukad, Culasi, Dialomanay, Disokod, at Dibungko sa bayan ng Palanan, Isabela.  Nasa Dibungko ang sentro ng komunidad;m  sa bayan ng Divilacan partikular sa barangay Bicobian, Dibulos, Dicambangan, Dicaruyan, Dicatian, Dilakit, Dimpamnat, Dimapula, Dimasalansan, Dipudo, Ditarum, at Sapinit;  May mangilan-ngilan ding naninirahan sa bayan ng Maconacon at Reina Mercedes, Isabela. 

Bukod sa kanilang sariling wika ay nakaiintindi at nakapagsasalita ang mga Pahánan Ágta ng wikang Filipíno at Inglés dahil sa impluwensiya ng mga dayuhang nagtutungo sa lugar gayundin ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya gaya ng cellphone, panood ng telebisyon at iba pa.

1. Pangalan ng Wika Pahánan Ágta
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Pahánan Ágta
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Northeastern Luzon
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 1,500 (KWF LEF 2018)
8. Lokasyon Palanan, Isabela
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon