Tinalaandíg

Tinalaandíg ang tawag sa wika ng mga Talaandíg na naninirahan sa Bukidnon, partikular sa mga bayan ng Lantapan, Talakag, Malaybalay, Valencia, at Maramag. May mangilan-ngilan din na matatagpuan sa Lungsod Butuan sa Agusan del Norte, at sa bayan ng San Luis, Agusan del Sur.

Isa ang Talaandíg sa katutubong grupong may pinakamalaking bílang ng populasyon sa kanilang lalawigan, at sa gayon ay itinuturing na isa sa pitóng pangunahing etnikong grupo sa Bukidnon. Sa kabila nitó, lumiliit na ang bílang ng mga gumagamit ng wikang Tinalaandíg. Ilan sa mga itinuturong dahilan ay ang intermarriage at ang pagpilì ng mga katutubo na gumamit ng ibang wika. Bukod kasi sa Binisayâng Mindanáw na natutuhan na ng karamihan sa mga Talaandíg, natututo na rin silá ng Filipíno at Inglés mula sa paaralan at eksposyur sa midya.

1. Pangalan ng Wika Tinalaandíg
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Talaandig
4. Sigla ng Wika Tiyak na Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, North
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 56,750 (NSO 2010 R-X, R-XIII)
8. Lokasyon Lantapan, Lungsod Malaybalay, Maramag, Talakag, at Lungsod Valencia sa Bukidnon
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon