ortograpiya ni kalanguya

ORTOGRAPIYANG KALANGUYA

pangamta

pambungad

Karapatang-sipi © 2016 ng Kagawaran ng Edukasyon  Benguet

RESERBADO ANG LAHAT NG KARAPATAN. Walang bahagi ng librong ito ang maaaring sipiin o gamitin nang walang nakasulat na pahintulot mula sa may-akda at tagapaglathala. 

The National Library of the Philippines CIP Data 

Recommended entry: 

Ortograpiya ni kalanguya = Ortograpiyang kalanguya. – Maynila : Komisyon sa Wikang Filipino, [2016], c2016.

pages ; cm

ISBN 978-621-8064-04-1 

Igorot and Filipino text. 
  1. Kalanguya dialect – Orthography and spelling.
  2. Kalanguya dialect.
499.218813     PL5734.Z9K3     2016     P620160375

Inilathala ng KOMISYON SA WIKANG FILIPINO
Gusaling Watson, 1610 Daang JP Laurel San Miguel, Maynila
Tel. 02-733-7260 • 02-736-2525
Email: komisyonsawika@gmail.com

Website:
www.kwf.gov.ph

KWF Repositoryo ng Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.