ORTOGRAPIYA Ni IBALóY

ORTOGRAPIYA Ng IBALóY

PËNGI-AM-AMTA

PAMBUNGAD

Karapatang-sipi © 2016 ng Kagawaran ng Edukasyon Benguet

RESERBADO ANG LAHAT NG KARAPATAN. Walang bahagi ng librong ito ang maaaring sipiin o gamitin nang walang  nakasulat na pahintulot mula sa may-akda at tagapaglathala. 

The National Library of the Philippines CIP Data 

Recommended entry: 

Ortograpiya ni ibaloy = Ortograpiyang ibaloy.
-Maynila : Komisyon sa Wikang Filipino, [2016], c2016.  

pages;cm

ISBN 978-621-8064-02-7 

    1. Ibaloy dialect – Orthography and spelling
    2. Ibaloy dialect – Grammar.

499.218813  PL5719  2016  P620160376

Inilathala ng KOMISYON SA WIKANG FILIPINO
Gusaling Watson, 1610 Kalye JP Laurel
1005 San Miguel, Maynila
Tel. 02-8733- 7260 • 02-8736- 2525
Email:komisyonsawika@gmail.com                                                                                                                                           
Website: www.kwf.gov.ph

KWF Repositoryo ng Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.