Lingguwistikong Etnograpiya ng Gaddang

Talaan ng nilalaman

Paunang Salita

I. Heograpiya

II. Pagkakakilanlan ng Pangkat

III. Sitwasyong Pangwika

IV. Estruktura at Sistema ng Pamamahala

V. Estruktura ng Lipunan

VI. Sistemang Pangkabuhayan

VII. Relihiyon, Paniniwala, Ritwal, at mga Kagamitan

VIII. Mga Materyal at ‘Di-Materyal na Kagamitan

IX. Siklo ng Buhay

X. Partisipasyon sa Pambansang Kultura

XI. Pangkalahatang Pagtanaw at Tugon ng Pangkat sa kanilang Etnolingwistikong Kalagayan

Lingguwistikong Etnograpiya ng Wikang Gaddang

Karapatang-sipi © 2021 ng Komisyon sa Wikang Filipino at ng Katutubong Pamayanang  Kultural ng mga Gaddang. 

RESERBADO ANG LAHAT NG KARAPATAN. Walang bahagi  ng librong ito ang maaaring sipiin o gamitin nang walang  nakasulat na pahintulot mula sa may-akda at tagapaglathala. 

Mga mananaliksik at sumulat ng manuskrito:

Joey M. Villanueva  
Ma. Rousselle G. Jandoc 
Denny B. Jamil 

PAUNAWA. Hindi inilathala ang manuskritong ito. Ang pagkopya at pamamahagi sa  publiko ay ipinagbabawal.

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO
Gusaling Watson, 1610 Kalye JP Laurel
1005 San Miguel, Maynila
Tel. 02-8733- 7260 • 02-8736- 2525
Email:komisyonsawika@gmail.com

KWF Repositoryo ng Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.